MODLITBY

Modlitba za mládež (ve 21:00 hod.)

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se (v tuto hodinu) modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: Chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli Tvoji krásnou církev. Posiluj nás svým Svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. Prosíme o to na přímluvu Tvé milované Matky Marie.

Zdrávas Maria...

Modlitba mladých

Ježíši, s láskou se na nás díváš a nabízíš nám dar Ducha svatého.
Prosíme tě, pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,
abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.
Dej nám schopnost ukazovat praktickými skutky lásky
na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsme v tvé církvi znamením naděje
a najdeme bohatství věčného života. Amen.

Panno Maria, prosíme tě,
nauč nás dělat všechno, co nám tvůj Syn řekne.
Zdrávas Maria...


Dobrý, milosrdný Bože, ty mne máš rád. Zahrnuješ mě svou něžností. Toužíš přebývat v mém srdci. Jsi rád se mnou. Děkuji Ti, že pro Tebe mám i přes své chyby a hříchy nesmírnou hodnotu a že se mnou počítáš.

Prosím, dotkni se mého srdce, abych zakusil Tvou milosrdnou lásku, abych byl přesvědčený o Tvém láskyplném pohledu na mě a na každého člověka. Pak budu moci snadněji sloužit druhým lidem a budu jim schopný svědčit o Tobě, protože už pro mě nebudeš Bůh vzdálený, ale skutečný, živý a blízký.


Více modliteb (ranní, večerní, při studiu,...): https://www.animak.cz/modlitby/